Adatvédelem

Az Integritás Hatóság Adatvédelmi Politikája

Az Európai Parlament és a Tanács 2016. április 27-i (EU) 2016/679. számú, a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46. EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló rendeletnek (a továbbiakban: GDPR) történő megfeleléshez kapcsolódóan az Integritás Hatóság (a továbbiakban: Hatóság) fontosnak tartja meghatározni azt, hogy milyen szempontok szerint kívánja biztosítani, hogy minden tekintetben eleget tehessen e jogszabály rendelkezéseinek.

A Hatóság jogszabályokból eredő közfeladatai ellátása és működése során jelentős mennyiségű személyes adatot kezel.

A Hatóság által kezelt személyes adatok magukba foglalják különösen a személyazonosításhoz, kapcsolattartáshoz szükséges adatokat, a Hatóságra, mint adatkezelőre ruházott közérdekű feladatainak végrehajtásához szükséges, az európai uniós költségvetési források felhasználásának ellenőrzéséről szóló 2022. évi XXVII. törvény (a továbbiakban: Eufetv.) vonatkozó rendelkezéseiben meghatározott feladatellátásához szükséges, a bejelentésekben/panaszokban a Hatóság rendelkezésére bocsátott személyes adatokat, szükség esetén egészségügyi adatokat is.

A Hatóság a személyes adatok kezelésére vonatkozó jogi előírások teljesítésének és az érintettek jogai érvényesülésének elősegítése érdekében az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 25/L. § (1) bekezdése alapján adatvédelmi tisztviselőt nevezett ki.

A Hatóság adatvédelmi tisztviselője:

dr. Volenszki Zsolt

Elérhetősége:

[email protected]

A Hatóság a személyes adatok kezelése során tiszteletben tartja az adatvédelem elveit. Ennek megfelelően biztosítja, hogy

  1. a személyes adatok kezelése jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon történjen;
  2. a személyes adatok gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történjen, és azokat ne kezelje ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon;
  3. a kezelt személyes adatok az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak legyenek, és a szükségesre korlátozódjanak;
  4. a kezelt személyes adatok pontosak és szükség esetén naprakészek legyenek. A Hatóság minden ésszerű intézkedést megtesz annak érdekében, hogy a pontatlan személyes adatokat törölje vagy helyesbítse;
  5. a személyes adatokat csak olyan formában tárolja, amely az érintettek azonosítását csak az adatkezelés céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé;
  6. megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítja a személyes adatok megfelelő biztonságát, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve.