Közérdekű adatok

A közérdekű és közérdekből nyilvános adatok megismerésére irányuló igények benyújtásának módjai

Milyen formában nyújtható be az adatigénylés?

Az adatigénylést formai kötöttségektől mentesen bárki szóban, írásban vagy elektronikus úton benyújthatja az Integritás Hatósághoz (a továbbiakban: Hatóság).

Írásban:

Integritás Hatóság

1051 Budapest, Széchényi István tér 7-8.

Elektronikus úton:

[email protected]

Előre egyeztetett időpontban, személyesen:

dr. Volenszki Zsolt adatvédelmi tisztviselő

[email protected]

Milyen adatokat, információkat szükséges megadni a kérelemben?

Az adatigénylő nevén és elérhetőségén túl (cím, e-mail cím) – amelyre a tájékoztatás megküldését kéri – egyéb adatok megadására nem köteles. A Hatóság nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére, és nem kérhet nyilatkozatot az adatkérés céljáról sem. Az igényelt adatok körén túl az adatigénylő megjelölheti azt a formát, illetve módot, ahogyan a közérdekű adatokat meg kívánja ismerni. A Hatóság az Infotv. 30. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően teljesíti az adatigénylést. Az adatigénylések gyors és pontos teljesítésének előfeltétele az adatigénylés egyértelmű megfogalmazása.

Az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján az adatigénylésnek a Hatóság nem köteles eleget tenni abban az esetben, ha adatigénylő nem adja meg nevét, nem természetes személy adatigénylő esetén megnevezését, valamint azt az elérhetőséget, amelyen számára az adatigényléssel kapcsolatos bármely tájékoztatás és értesítés megadható.

Az Infotv. 29. § (1a) bekezdése alapján a Hatóság nem köteles eleget tenni az adatigénylésnek abban az esetben, ha az az azonos adatigénylő által egy éven belül benyújtott, azonos adatkörre irányuló adatigényléssel megegyezik, feltéve, hogy az azonos adatkörbe tartozó adatokban változás nem állt be.

Van-e költségvonzata az adatigénylés teljesítésének?

Az adatigénylések teljesítése bizonyos mértékű munkaerő-ráfordítást szükségképpen igényel, de annak költségei csak különösen indokolt esetben háríthatók át az adatigénylőre.

Indokolt esetben a költségtérítés mértékét a Hatóság a közérdekű adat iránti igény teljesítéséért megállapítható költségtérítés mértékéről szóló 301/2016. (IX. 30.) Korm. rendelet szabályai alapján állapítja meg. A költségtérítés mértékéről a Hatóság 15 napon belül tájékoztatja adatigénylőt.

Milyen kötelezettségei vannak a Hatóságnak?

A Hatóság a benyújtott közérdekű és közérdekből nyilvános adatok megismerésére irányuló igénynek a lehető legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül tesz eleget. A határidő indokolt esetben egy alkalommal, 15 nappal hosszabbítható meg az igénylő értesítése mellett.

Milyen jogorvoslati lehetőségek vehetők igénybe?

A közérdekű adat megismerésére vonatkozó igény elutasítása vagy a teljesítésre nyitva álló, vagy a Hatóság által a 29. § (2) bekezdése szerint meghosszabbított határidő eredménytelen eltelte esetén, valamint az adatigénylés teljesítéséért megállapított költségtérítés összegének felülvizsgálata érdekében adatigénylő bírósághoz fordulhat az igény elutasításának közlésétől, a határidő eredménytelen elteltétől, illetve a költségtérítés megfizetésére vonatkozó határidő lejártától számított harminc napon belül. Az igénylő dönthet úgy is, hogy a Hatóság jogsértő eljárása miatt a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) vizsgálatát kezdeményezi.